OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Seminarium skierowane jest do dyrektorów (administratorów danych osobowych), sekretarek, kadrowych, księgowych, archiwistów, pedagogów, psychologów, grona pedagogicznego oraz innych osób przetwarzających dane osobowe lub mających styczność z danymi osobowymi w zespołach obsługi, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 

 

Korzyści z udziału w seminarium: 

 • Zwiększenie świadomości obowiązków i odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów.
 • Zwiększenie skuteczności ochrony przetwarzanych zasobów.
 • Poznanie zagrożeń bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 • Poznanie środków organizacyjnych i technicznych służących bezpieczeństwu danych.
 • Poznanie schematów postępowania na wypadek naruszenia bezpieczeństwa.
 • Utrwalenie kompleksowej wiedzy nt ochrony danych osobowych.

 

Program seminarium:

 1. Dane osobowe (pojęcie, rodzaje, dane szczególnie chronione).
 2. Obowiązki dyrektora placówki oświatowej (administratora danych osobowych), osób przetwarzających dane osobowe, w tym: nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz osób nie przetwarzających dane osobowe a mających dostęp do danych osobowych.
 3. Zakres działania Administratora danych osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego.
 4. Zbiory danych m.in. na podstawie ustawy o systemie informacji oświatowej (wykaz wszystkich rodzaje zbiorów, w tym; które podlegają i nie podlegają rejestracji).
 5. Rejestracja i zwolnienia z rejestracji zbioru danych u GIODO (podstawy prawne).
 6. Zasady wypełniania Wniosków zbioru danych osobowych do GIODO.
 7. Zasady udostępniania danych osobowych placówki oświatowej przez pracowników m.in. podczas kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 8. Zasady nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych.
 9. Odpowiedzialność osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w tym: dyscyplinarna, karna i cywilna.
 10. Zasady prowadzenia Ewidencji przetwarzania danych osobowych.
 11. Podstawy prawne ochrony danych osobowych przy przekazywaniu i wynoszeniu dokumentacji aktowej (w tym: poza placówkę oświatową).
 12. Zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz wszelkich innych informacji podlegających ochronie w wersji elektronicznej i papierowej m.in. arkuszy ocen, dzienników zajęć -  przedszkola, lekcyjnych,  wychowawczych, dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych, rewalidacyjno – wychowawczych, prowadzonych przez pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, księgi uczniów, dokumentów księgowych - dowodów księgowych, umów, dokumentacji przetargowej, personalnej, płacowej itd..
 13. Zasady publikacji wyników egzaminów oraz innych danych osobowych uczniów na stronie internetowej placówki.
 14. Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych opiekunów prawnych, uczniów (jakie dane mogą być przetwarzane za lub bez ich zgody), w tym wzory Oświadczeń zezwalających na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Zasady i elementy klauzul (oświadczeń), w których została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 16. Podstawy legalności instalowania kamer wizyjnych w placówkach (czego nie powinny posiadać, od kogo zależy umieszczenie i rozmieszczenie ich).
 17. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym m.in. zasady informacyjne zbierania i zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 18. Zasady powierzenia do przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w tym m.in. podmiotom administrującym placówki oświatowe np. Zarządom Szkół i Przedszkoli, Kuratorium oświaty, pracownikom urzędu gminy, sądom, prokuratorom, policji itd..
 19. Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych (jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca bez zgody pracownika).
 20. Akta osobowe (udostępnianie a ochrona danych osobowych).
 21. Ochrona danych osobowych a udostępnianie informacji publicznej.

 

 Seminarium poprowadzi: 

Teresa Curzytek - wykładowca akademicki, ekspert specjalizujący się w wybranych dziedzinach prawa takich jak: ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, archiwizowanie dokumentacji aktowej i technicznej w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów polskich i unijnych.  

 • Posiada Certyfikaty: EUROPAN CONFERENCE ON ARCHIVES, Ochrony Informacji Niejawnej, Praktyk NLP,  uprawnienia I-go i II-go stopnia Kancelaria – Archiwizacja, członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
 • Posiada 30 – letni staż pracy w administracji samorządowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej korporacji na terenie całej Polski.
 • Tworzy akty normatywne dla jednostek organizacyjnych m.in. „Politykę bezpieczeństwa i Instrukcje zarządzania systemem informatycznym.
 • Publikuje artykuły dotyczące prawa administracyjnego do  „Finanse – kariera” - „Zdaniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier”, „e -Gospodarka”.
 • Wiedzę swoją pogłębia przez ciągłe dokształcanie się oraz czynny udział  w licznych seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 


Liczba godzin:  8 

Koszt seminarium: 290,00 zł brutto                                         

 

Cena zawiera:

 • Konsultacje z ekspertem w trakcie seminarium
 • Materiały szkoleniowe
 • Imienny certyfikat ukończenia seminarium
 • Serwis kawowy
 • Obiad

 

 Termin rozpoczęcia seminarium uzależniony jest od skompletowania się grupy.

 

 

 

PRZETWARZAJ DANE OSOBOWE BEZPIECZNIE,

NIE NARAŻAJ SIĘ NA KARY PIENIĘŻNE!

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie